Nejsilnější modlitby pro děti

Děti - největší dar nebe, ale také velká výzva. Zvýšení dospělého hodného člověka z malého křehkého dítěte je velkou odpovědností a je ještě těžší, že ne všichni mají rodičovskou autoritu. V životě se děti potýkají s řadou nebezpečí a problémů, které nelze vždy vyřešit pouze pomocí mateřské podpory nebo trpělivosti. Ale čistá láska a touha poskytnout dětem všechno nejlepší by se měly odrazit v modlitbě za blaho dítěte.

Modlitby matky pro děti

Matka modlitba za své dítě vždy pochází z hlubin srdce. Miluje ho bezpodmínečně a samozřejmě ho přeje velkému štěstí. Je-li dítě v nebezpečí nebo nemocné, není matné srdce pro mír, dokud není dobře. Uvolněte agonii pomocí zvláštních slov určených vyšším silám pro pomoc. Nejsilnější mateřská modlitba pro své dítě se stala především Panny Marie:

"O blahoslavená Panna Marie Panna Matka, zachraňujte a uchovávejte pod mým přístřeškem mé děti (všechny), všechny mladé muže, mladé dámy a děti, pokřtěné a bezejmenné a v lůně matky nositelné, zakryjte je pláštěm vašeho mateřství, udržujte je ve strachu před Bohem a v poslušnosti vůči rodičům prosí mého Pána a svého Syna, udělejte je užitečné pro jejich spásu a svěřuji je k tvému ​​Matčině vzhledu, jelikož jsi Božská ochrana vašich služebníků, Boží Matka, představ mi můj obraz nebeského mateřství, uzdravuj mou duši a tělo z mých dětí ) mé hříchy Dávám své dítě úplně svému Pánu Ježíši Kristu a Tvému, Nejčistšímu nebeskému patronátu. "Amen!"

Panna Marie je matkou Ježíše, její láska je příkladem velké oběti. Dávalo to nejdražší, učil lidstvo pravou víru, takže zoufalé ženy se k ní obrátily o pomoc.

Modlit se za děti?

Poznání toho, s kým se modlit bude, pomůže zajistit, že bude slyšet odvolání k Bohu a mediátor se stane ochráncem dítěte. Římská modlitba uklidňuje rodičovskou duši a nese silnější poselství. V pravoslaví patroni svatých dětíže se můžete modlit za blahobyt, ochranu nebo uzdravení dítěte:

 • Pán Bůh (je přímo adresován modlitbám za těžké dítě);
 • Panna Marie;
 • Ježíš Kristus;
 • Mučedník Gabriel z Bialystoku;
 • Saint Stylian Parthagon;
 • Mučedník Neophytos z Niceské;
 • Rev. Ambrose z Optiny;
 • Mládež sv. Týdne (Maximilian, Iamvlihy, Martinian, John, Dionysius, Exacustodian, Antonin);
 • Barbara Veliký mučedník;
 • Nicholas Wonderworker;
 • Jana Křtitele;
 • Strážný anděl dítěte.

Vědět, od koho požádat o pomoc, vyberte správné místo, kde se budete modlit. Nejlepší je chrám: existuje obrovský počet obrazů a můžete snadno najít toho, komu bude petice vznášet. Ale nejdůležitější není místo, ale slib. Můžete se modlit za obrazy domu a dokonce i za dětskou postelí. Nejsilnější modlitby pro děti jsou ty, jejichž rodiče věří bezpodmínečně.

Modlitba k Panně

Zdraví dítě způsobuje matce největší vzrušení. Dítě vypadá tak křehké, zvláště v prvním roce života. Ale čím starší jsou děti, tím větší nebezpečí je skrývá v cestě. Jak se dostat do zoufalství, kdykoli si myslíte, jak ochránit vaše milované dítě před onemocněním a jinými problémy? Útěcha lze nalézt v odvolání k Matce Boží. Modlitba pro děti Nejsvětější Panny Marie čte:

"Boží matka, buďte milostiví svým dětem (jménům), vezměte od nich nevyléčitelné nemoci a názory zlých lidí a nechte je přijmout vaše požehnání a váš Syn, Pán Všemohoucí: my jsme všichni Boží stvoření, litujeme na naše děti, a milosrdenství nad našimi dětmi, osvíťte je a směřovat na správnou cestu, ve jménu Otce a Syna i Ducha svatého.

Vzhledem k tomu, že děti stárnou, narůstají obavy z matek. K touze ochránit se přidává stále zkušenost o tom, jak se osud dítěte ukáže, bude šťastný v manželství a povolání, nalezne hodně zaměstnání? Chcete-li uklidnit duševní agónii, můžete se obrátit na Matku Boží slovy:

"Svatá Matka Boží, patronka našich dětí! Pomozte nám chránit naše dítě, nechť jeho život je dlouhý a šťastný, vysvoboď ho od vlivu zla, ze zlých a závistivých lidí, od nečistých úmyslů, pomozte mu spravedlivé cestě. chránit naše dítě nyní, navždy a navždy. "

Matka modlitba za zdraví jejího syna a dcery se čte večer. Modlitba za kouzlo se vyslovuje kdykoliv během dne.

Jak se obrátit na Pána Ježíše Krista?

Ježíš měl velký dárek, aby slyšel utrpení a vedl je ve tmě a ukázal cestu k světlu. Rodič trpící blahobytem svých dětí je jako ztracený ve tmě. Chcete-li získat Boží milost a požádat o ochranu dítěte prostřednictvím ní, přečtěte si modlitbu ke Kristu:

"Pane Ježíši Kriste, probojuj Tvé milosrdenství nad mé děti (jmény), zachraň je pod Tvým úkrytem, ​​zakryj je od veškeré lstivé touhy, odvrátí od nich každého nepřítele a protivníka, otevře jim uši a oči srdce, dává jim jejich srdce něžnost a pokorbu. (Pane) a zmilujte se nad mými dětmi (jmény) a osvětujte své mysli světlem mysli svého evangelia a instruujte je na cestě vašich přikázání a učí je, tvé vůle, nebo jsi ty náš Bůh. "

Modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi

Od starověku je svatý považován za ochránce dětí a chrání je před různými neštěstí a pokušeními. Chcete-li získat přímluvu pro dítě před Stvořitelem, číst modlitbu by měla být následující:

 • Nechte podnikání, dokonce i nejnaléhavější, ponořte se do atmosféry míru;
 • Jasné myšlenky na odpor a zlo. Ti, kdo ti způsobili smutek, musí být odpuštěni. Nikomu nevinit;
 • Modlitba se vyslovuje smysluplně, musíte věřit ve svaté slova;
 • Zvláště pomáhá modlit se v kruhu domácnosti nebo podobně smýšlejících lidí (také modlitba po dohodě);
 • Používání černé magie a rituálů je zakázáno;
 • Rodič je povinen být zbožný, dává almužnu a zůstává nezájem v duši;
 • Na konci modlitby poděkujte svatému, slova musí pocházet ze srdce a ne být "v práci".

Silná mateřská modlitba pro děti pro Nicholase Wonderworkera je uvedena níže:

"O náš dobrý pastýř a Bůh-moudrý mentor, k prelatovi Krista Nicholase! nebudeme v radosti svého nepřítele a nebudeme umírat v našich špatných skutcích v hříšném zajetí. Modlete se za nás nehodný našemu spolupracovníkovi a Vladěkovi, Imhovi s nekomplikovanými tvářemi říkáte: milosrdenství nám učinil náš Bůh v našem současném životě i v budoucnosti Nechceme nás odměňovat v naší práci a v nečistotě našich srdcí, ale v naší dobrotě nás odmění. Na vašem větší přímluvě doufejme, s vaší přímluvou chválíme, požádáme o pomoc, doručte svému nejsvětějšímu obrazu, my, milující Krista, od těch, kteří na nás našli zlé, ano, kvůli vašim svatým modlitbám nás nebudou obracet, abychom neútočili a nehoupali se do propasti hříšnosti a do bláta našich vášní, modli se k svatému Mikulášovi, Kristu Bohu, odpuštění hříchů, naše duše spaseny sa velký soucit, nyní i vždycky až na věky věků. Amen. "

O zdraví dítěte

Aby mohl svatý poslat dobrému zdraví jeho synovi nebo dceři a ochránil jej před nemocí, řekněte:

"Čarodějnice, svatý Kristus, otec Nicholas, vymíráte svět, děláte nekonečné zázraky, moře, udržujete pevnost ducha mezi hříšníky, léčíte nemocného a ďábla, modlete se svatého Otce, pomozte svému hříšnému Pánu (jméno). pevnost vydržet zkoušku, lehké břemeno na jeho těle, stoupat s jeho laskavostí nad jeho smrtelné tělo, aby duch stál proti neštěstím a ďáblem ďábla, nehodným pokušením, společně s těmi, které Pán přijal v nebi, o Jeho věčné slávě! ! "

S těžkým onemocněním

Pokud lékařský zásah nepřinese výsledky a situace se zhoršuje každý den, je obtížné zůstat ve víře. Ale ztratit je velkým hříchem, proto, aby se posílil duch, přečtěte si výzvu na pomoc svatého během vážného onemocnění:

"Ach, svatý Nicholas úžasný pracovník, padám na nohy a žádat o zotavení nemocného dítěte, posílám z nebe zázrak a pomáhám mu vypořádat se s vážnou nemocí, vystupujte před Pána Boha za své přestoupení a požádejte ho o velkorysé a milosrdné odpuštění. Amen! "

Modlitba díkůvzdání

Žádosti o svatého Mikuláše lze řešit neomezeně často, ale být vděční a objednat zvláštní modlitbu na počest svatého slovy:

"Ach, nejsvětější Bůh požehnaný - svatý Mikuláš, zázračný přítel, udělej milost za znovuzrození mého milovaného dítěte, prosím tě, odpusť mi svůj hříšný smutek a nepleť se na mě kvůli nevědomosti.

Jak se modlit?

Ne každý rodič ví, jak správně nabídnout modlitbu pro dítě. Chyby nejsou dělány úmyslně, ale z neznalosti nebo neschopnosti vidět a pochopit situaci. Mezi nejběžnější opomenutí v této věci patří:

 • Matka nebo otec věří, že dítě jim zcela patří, protože mu dali život. Chvění lásky vytváří energii a závislost. To je zásadně špatné. Dítě je stvoření Boha a jeho duše je člověk a osud je svěřen Bohu. Chci pomáhat dítěti znamená důvěřovat Bohu;
 • Často se rodiče ptají vyšší síly na tyto věci pro syna nebo dceru, které osobně považují za správné. Ale egoismus a modlitba jsou neslučitelné, a toto by mělo být zapamatováno;
 • Logicky vyplývá z posledního odstavce: není možné prosit o blaho dítěte, mít na paměti neustálý strach, že opačný účinek způsobí vám nejprve neštěstí nebo hanbu. Modlitba, v níž je položena osobní dávka (i když je nemateriální a má dobré úmysly), není upřímná;
 • Vězte, že pravé dobro pro dítě není vždy to, co byste pro něj chtěli, bez ohledu na to, jak to může znít krutě;
 • Když nabízíte modlitbu pro zdraví těla, nezapomeňte na duchovní a morální vývoj dítěte.

Jak se zeptat?

 • Zeptat se Boha a svatých o pomoc v životě dítěte, zachování jeho duše a morálky;
 • Přejete si, aby se dítě stalo slušným člověkem, neporovnávejte sami sebe tím, že nastavíte jiný příklad s vaší činností. Chovat se a nikoho neudělat zlo;
 • Zkrácený text modlitby a její čtení desítkykrát nepřinese požadovaný výsledek, pokud se modlitba provádí na klíšťata. Buďte upřímní a modlili se vědomě;
 • Hlavní chybou během modlitby je sebeklam. Chcete-li, aby dítě bylo šťastné a úspěšné ve své kariéře, ale zároveň ve svém srdci se bojíte, že vás opustí ve stáří, je to samo-blud, což je hřích. Strach vytvoří energetický blok, který utiskne osud dětí;
 • Otočte se k Bohu a požádejte ho, aby mu poslal silného a moudrého opatrovníka.
 • Odvolání k Všemocnému o vytváření energie a duchovní ochrany pro děti je vždy oprávněné. Samotný rodič však musí zasloužit základy pro takový požadavek svými činy a zbožností.

Dobrota, kterou dítě požaduje, je především čistota ducha a neustálý rozvoj. Vlastní vlastnosti nezbytné pro splnění těchto podmínek, bude schopen vytvořit své vlastní štěstí.